Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen First Natural LanzArt,
      hierna te noemen: "Gebruiker", en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
      voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering
      waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3.   Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de eventuele medewerkers van Gebruiker.
4.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand
      gewezen.
5.   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
      vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
      Gebruiker en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
      vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
      bepalingen in acht worden genomen.
6.   Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan 
      dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest" van deze bepalingen.
7.   Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze
      situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8.   Indien Gebruker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
      niet van toepassing zijn, of dat de Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
      naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te vervangen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Gebruiker en op elke tot stand gekomen 
      overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en Wederpartij.
2.   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de 
      Wederpartij beschikbaar gesteld.

Artikel 3. Aanbiedingen
1.   Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
      Een aanbieding vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
      beschikbaar is.
2.   Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen
      dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of overschrijving bevat.
3.   Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk
      in het aanbod vermeld.
4.   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is
      voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als
      de Gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
      producten. 
5.   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
      die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
6.   De Gebruiker kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalings-
      verplichting kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan
      van de overeenkomst op afstand. Indien de Gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
      overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de 
      uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
7.   De Gebruiker zal uiterlijk bij levering van het product, aan de Wederpartij de volgende informatie, schriftelijk
      of op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
      duurzame gegevensdrager, meesturen:
      a. het bezoekadres van de vestiging van de Gebruiker waar de Wederpartij met klachten terecht kan;
      b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
          dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
      c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
      d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering;
          en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
      e. indien de Wederpartij een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
8.   Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
      tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige 
      orders.
9.   In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 4. Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging
1.   De overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van 
      de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.   Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn over-
      eengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de 
      Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn
      te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.   Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.   Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
      afzonderlijk te factureren.
5.   Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een
      volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase 
      schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.   Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
      uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter 
      beschikking heeft gesteld.
7.   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan nood-
      zakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing
      van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op ver-
      zoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
      kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
      overeengekomen werd.
      Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan
      zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
      Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden 
      gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen
      de wijziging in prijs en termijn van de uitvoering.
8.   Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om
      daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde
      persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,
      daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of
      niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en
      is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
9.   Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren,
      indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te
      verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens Gebruiker
      gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde
      van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
11. Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder
      navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk
      niet onder voorbehoud is opgegeven:
      - Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
      - Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op Gebruiker 
        rustende verplichting ingevolge de wet;
      - In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitvoering van een beroep
        of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsverhoging
        meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Gebruiker
        alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomene uit te
        voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1.   Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met
      directe ingang te ontbinden:
      - Indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
      - Indien na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond
        geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
      - Indien de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de 
        voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
      - Indien door vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat
        hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker
        gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
      - Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst
        onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan
        worden gevergd.
2.   Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de 
      schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3.   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk
      opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit
      de wet en overeenkomst.
4.   Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit
      dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
      ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding
      of schadeloosstelling is verplicht.
5.   Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij
      zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
      Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten
      voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf
      inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor
      door Gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6.   In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement - indien en voor zover het
      beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of andere
      omstandigheid waardoor de Wederpartij niet vrijelijk over zijn vermogen kan  beschikken, staat de Gebruiker vrij
      om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren,
      zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
      De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.   Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde
      of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor
      de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden
      gebracht.

Artikel 6. Overmacht
1.   Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe
      gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, 
      een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
      jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker
      geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
      Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) 
      nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3.   Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
      opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
      overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4.   Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst
      inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nakomen respectievelijk
      waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
      separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van 
      een afzonderlijke overeenkomst.
5.   Overmacht is ook beschadiging bij verzending van postpakketten.

Artikel 7. Betaling en incassokosten
1.   Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te 
      geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven.
      Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2.   Na betaling van alle kosten aan Gebruiker zal het product(en) worden verzonden naar de Wederpartij.
3.   Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de 
      Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan 
      volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en 
      lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.   Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op.
5.   Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
      dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
      Wederpartij. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment
      in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens
      Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
      redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
      aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de
      Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens
      rente verschuldigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1.   Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van
      Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en)
      deugdelijk is nagekomen.
2.   Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, 
      mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
      Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
      of op enige andere wijze te bezwaren.
3.   De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
      om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
      daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan
      onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5.   De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
      verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
      van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele
      uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig
      verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen
      aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6.   Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
      Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door
      Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 
      Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.
7.   Alle goederen blijven eigendom van First Natural LanzArt tot het moment dat er betaald is.

Artikel 9. Garanties, retourneren, onderzoek en reclames
1.   De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
      op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal
      gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op
      zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de
      Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze
      voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere
      garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
2.   De in lid 1 van dit arikel genoemde garantie geldt voor een periode van 7 dagen na levering/
      bestelling, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn 
      overeengekomen.
3.   Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
      voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud
      daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
      Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben
      getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd 
      dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven 
      wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door
      of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder
      begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
      temperaturen) et cetera.
4.   De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat
      de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of 
      kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet
      aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen
      binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een
      zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is 
      adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
      onderzoeken.
5.   Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft
      in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan 
      geen zelfstandige waarde toekomt.
6.   Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op
      herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden
      van het geval een langere termijn voortvloeit.
7.   De enige voorwaarden die wij stellen, is dat de artikelen die u wil ruilen in goede staat zijn en heel
      aankomen. Verzendkosten zijn voor eigen rekening. Let op! Heeft u een verkeerd artikel ontvangen of
      heeft u een klacht over een artikel? Neem dan contact met ons op. Als u de artikelen terugstuurt krijgt
      u uw geld binnen 30 dagen terug. De verzendkosten zullen niet vergoed worden. Per geval beslist de
      Gebruiker of er een vergoeding gegeven wordt. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en
      dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn
      na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke
      kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen dan wel
      vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de
      Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te retourneren en de eigendom daarover
      aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8.   Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
      daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal
      voor rekening van de Wederpartij.
9.   Wederpartij heeft het recht zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te
      annuleren. Wederpartij heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product terug te sturen.
      Wederpartij krijgt dan het volledige orderbedag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten
      voor retour naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien Wederpartij gebruik maakt van zijn
      herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk)
      in de originele staat en verpakking aan de Gebruiker geretourneerd worden. Om gebruik te maken van
      dit recht kunt u contact met Gebruiker opnemen via info@fnlanzart.com. Gebruiker zal vervolgens het
      verschuldigde orderbedrag, binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gezonden product, terug-
      storten mits het product in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1.   Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
      bepaling is geregeld.
2.   Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan
      van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.   Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4.   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
      - De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vast-
        stelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
      - De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst
        te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
      - Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont
        dat deze kosten hebben geleid tot beperking van indirecte schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.   Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
      gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop
      strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6.   Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker
      beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
      aanspraklijkheid betrekking heeft.
7.   De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
      verzekeraar in voorkomend geval.
8.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
      opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Verjaringstermijn
1.   In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren
      jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2.   Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die gegrond op feiten die de
      stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke
      vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Gebruiker van zodanige
      non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 12. Risico-overgang
1.   Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over het moment waarop de
      zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 13. Vrijwaring
1.   De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
      overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2.   Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden 
      Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval
      verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
      Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
      Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 14. Intellectuele eigendom
1.   Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en
      andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst
      aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt 
      vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden worden gebracht.


Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
1.   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
      indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de 
      rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
      wordt uitgesloten.
2.   Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
      geschil in onderling overleg te beslechten. Kosten hieruit voortvloeiend zullen voor rekening van de klager zijn en
      nooit voor First Natural LanzArt.

Artikel 16. Retour sturen pakketten, poststukken, artikelen
1.   Gebruiker (First Natural LanzArt) is nooit en te nimmer aansprakelijk voor het kwijtraken, verlies en beschadigingen
      van pakketten. Bij het overdragen aan de verzendmaatschappij is het de verantwoording van de besteller.

Artikel 17. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.   Deze voorwaarden zijn terug te vinden op onze website fnlanzart.com.
2.   Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals gold ten tijde van het totstandkomen
      van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3.   De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.